Meny Lukk

Jeg er Umah…..

Rismarker

Umah betyr hjem, et hjem er i stadig endring. Det er også jeg. Høres litt mystisk ut, eller hva? Det er ikke så mystisk.

Umah betyr hus, direkte oversatt. I Indonesia og andre land i sørøstlige Asia brukes ordet omtrent som vårt «hjem». Noen vil assosiere Umah med det arabiske ordet ummah. Noen tror kanskje jeg har skrevet feil. Det har jeg ikke, men det er en assosiasjon jeg liker. «Ummah» betyr nemlig folk, fellesskap eller samfunn.

Jeg er Umah. Hjemmet.

Hjemmet er med på å definere min plass i fellesskapet. Det beskytter meg også mot stresset, presset og påkjenningene i samfunnet. Det gir meg vern, hvile og næring. Hjemmet er der der jeg lader batteriene mine, sånn at jeg kan gå ut i fellesskapet igjen med ny energi og kreativitet. Sånn har forhåpentlig også du det i ditt hjem.

Veksling hjem – ute

Et hjem med energi og kreativitet er en god «batterilader». Et hjem fylt av din energi og kreativitet gir deg energien tilbake, også når du kommer hjem sliten og trøtt. Men vi må ut i samfunnet for å finne glede, inspirasjon og fellesskap med andre. Og inntekt. Hjem – ute – hjem – ute. En uendelig veksling. Akkurat som en puls.

Du og jeg forandrer oss. Mest sakte og nesten umerkelig, over lang tid. Noen ganger i brå kast og svinger, kan hende utløst av opplevelser og hendelser. Et hjem er også i endring. I små, sakte skritt. Eller store.

Møte med nye steder, mennesker og opplevelser er også viktige impulser. Reiser til andre steder er sin egen «batterilader». Vi tar nye opplevelser, ideer og impulser med hjem. Noen av dem er med i kofferten, noen er lagret på bilder. De fleste er lagret i hjertet og minnet.

Umah er et sted der jeg gjerne vil dele noen av mine opplevelser fra reiser. Fra møter med mennesker andre steder, som lever i den samme uendelige vekslingen med sine samfunn. Som bruker sine ferdigheter og sine kunnskaper til å lage produkter og gjenstander som treffer meg. Som gir meg inspirasjon, ny energi og kreativitet. Jeg håper du kan finne litt av det samme.

Jeg er Umah. Hjemmet.

Hilsen Gro, Umah.
Mer om oss her.

English

I am Umah. Umah means home. A home is in constant change. So am I. Sounds a bit mystical, this? Well, it´s not that mystical.

Umah means house, literally translated. In indonesia and other southeast asian countries the word is used about as our «home». Some people will associate Umah with the arabic word ummah. Perhaps even beleive I got it wrong. I haven´t. But it is an association I like. «Ummah» means people, community or society.

I am Umah. The home.

The home is one of the things defining my place in society. It also protects me from the stress and strain from the society. It provides me protection, rest and nutrition. The home is where I charge my batteries, making me capable to go back into society with new energy and creativity. Hopefully, that i also what your home does for you.

A home with energy and creativity is a good and strong «battery charger». A home full of your energy and creativity gives you your energy back, even when you come home worn and tired. Then we need to go back into the society to find joy, inspiration and community with others. And income.

Home – out – home – out. An eternal cycle. Just like a pulse.

Change – in small or big steps

You and I change. Mostly slowly and almost imperceptibly, over time. Sometimes in sudden twist and turns. Perhaps triggered by experiences or happenings. A home is also in change. In small steps, or big ones.

Meeting new places, people and experiences are also important impulses. Travelling to other places is a «battery charger» in its own. We bring experiences, ideas and impulses back home. Some of them in our suitcases, some stored in images. Most of them stored only in our hearts and memories.

Umah is a place where I want to share some of my experiences from travelling. From meeting people in other places, living their constant cycles with their communities. Who use their sklls and knowledge to make products and items that speak to me. That give me inspiration, new energy and creativity. I hope you can find a bit of the same.

I am Umah. The home.

Best regards from
Gro, Umah.